LOOMETOETUSED

Alates 2015. aastast on Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingul (EKKÜ) võimalik maksta oma liikmetele loometoetusi ja loometegevuse toetuseks stipendiume.

Loometoetuste taotlusi võetakse vastu jooksvalt, stipendiumite taotlusi kaks korda aastas (I jaotuse puhul kuni 2. veebruarini ja II jaotuse puhul kuni 1. september) e-posti aadressil merike.kurisoo@ekm.ee. Otsused avaldatakse kahe nädala jooksul EKKÜ kodulehel http://www.kty.ee.

1. Loovisiku loometoetus
Loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes ei saa loometegevusest sissetulekut. Loometoetus ei ole mõeldud neile, kes käivad tööl, on üliõpilased või saavad pensioni. Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele:

1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
2) ei ole avalikus teenistuses ega tööta töölepingu alusel Eestis või välismaal;
3) ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel vähemalt loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul;
4) ei õpi õppeasutuses päevases õppevormis või täiskoormusega õppes;
5) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
6) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
7) ei saa töötuskindlustushüvitist töötuskindlustuse seaduse alusel;
8) ei saa vanemahüvitist vanemahüvitise seaduse alusel;
9) eelmise (s.h. mõnest teisest loomeliidust saadud) loometoetuse makseperioodi lõppemisest on möödunud vähemalt kaks aastat.

Loometoetuse saamiseks esitab vabakutseline loovisik loomeliidu juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku taotluse ja CV Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu juhatusele.

Taotluse vorm:
http://www.kty.ee/upload/Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlus.docx

Loometoetuse määramise otsustab loometoetamise määramise komisjon 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Vabakutselisele loovisikule iga kuu makstava loometoetuse suurus on kehtestatud seadusega lähtudes palga alammäärast, millele lisandub sotsiaalmaksu summa, mis tuleb tasuda sotsiaalmaksuseaduse kohaselt. Loometoetust makstakse üks kord kuus. Vabakutselisel loovisikul on õigus loometoetusele kuus kuud.

2. Stipendiumid
Stipendiumite (500 ja 1000 eur) eesmärgiks on toetada loomingulist enesetäiendamist. See on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb täita vastav taotlus ning esitada see EKKÜ juhatusele.

Taotluse vorm:
http://www.kty.ee/upload/Loovisiku stipendiumi taotlus.docx

Stipendiumi saaja on kohustatud esitama sisulise aruande ning kaasnevad kuludokumendid hiljemalt 12 kuud pärast stipendiumi saamist. Stipendiumi aruande vorm: http://www.kty.ee/upload/Loovisiku stipendiumi aruanne.doc

EKKÜ stipendiumite komisjoni prioriteet on toetada liikmete loometegevust.
• Ei toetata taotlusi, mis on esitatud pärast taotluse aluseks oleva sündmuse toimumist / kirjutise ilmumist.
• Ei maksta stipendiumi EKKÜ liikmemaksuvõlglastele.
• EKKÜ loomingulist stipendiumi võib saada korra aastas.

Lisainfo:

Mari-Liis Tammi
Loovisikute ja loomeliitude seaduse koordinaator
mari-liis@eaa.ee
56 472 704